HIỆP HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NƠI GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ TÀI CHÍNH

Vào ngày 11/8, Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các Doanh nghiệp được tổ chức để thực hiện "Chủ động kích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững". Tại Hội nghị, chủ tịch VCCI Phạm Tuấn Công đã đưa ra 4 kiến nghị nhằm tháo gỡ nút thắt cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thứ nhất, về nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: sức ép tài chính cho các doanh nghiệp rất lớn để tái cấu trúc và phục hồi sau dịch, đề nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh chương trình hỗ trợ phục hồi được Quốc hội thông qua và Chính phủ ban hành. Thứ hai, về nhân lực: Nhân lực cần có những giải pháp lớn của Chính phủ, trong đó có sự tham gia của doanh nghiệp theo mô hình kết nối nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực. Thứ ba, về môi trường kinh doanh, cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí thời gian, nhân lực, chi phí tiền bạc. Thứ tư, nhắc đến các nguy cơ, điểm nghẽn, cũng cần nhắc cơ hội. Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt tốt hơn cơ hội từ các FTA. Đồng thời tăng cường công tác dự báo kinh tế chiến lược, do quá trình phục hồi, phát triển còn dài, thế giới thì nhiều biến động tác động trực tiếp đến và kinh tế nước ta.