Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam gặp gỡ các chuyên gia và tổ chức về hoạt động về mảng tài chính cá

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) đã tổ chức buổi gặp gỡ với ThS. Tony Dương – Chuyên gia hoạch định...