Tuesday, 31 March 2020 00:18

Members list

Written by
Rate this item
(0 votes)
NO FULL NAME PROFESSIONAL QUALIFICATION AND SKILLS PROVICE/CITY
1 Nguyen Thi Hoai An Bachelor of Laws Nghe An
2 Nguyen Hoang Anh Bachelor of Economics - Business Administration Ha Noi
3 Luu Thi Kim Anh Bachelor of Accountancy Bac Ninh
4 Hoang Thi Thuy Anh Bachelor of Business Administration Ha Noi
5 Phung Thi Mai Anh Bachelor of Accountancy Ha Noi
6 Bui Tuan Anh Bachelor of Economics and Finance Ha Noi
7 Tran Thi Phuong Anh Bachelor of Accountancy Thai Binh
8 Hoang Ngoc Anh Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
9 Ha Tien Bach Bachelor of Finance and Banking Thai Nguyen
10 Pham Xuan Bach Bachelor of Finance and Banking Ha Nam
11 Nguyen Thanh Binh Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
12 Vu Dai Cuong Bachelor of Business Administration Ha Noi
13 Nghiem Khac Dat Bachelor of Economics - Accountancy Ha Noi
14 Phan Thanh Dat Bachelor of Science in Management - Finance and Banking Ha Noi
15 Nguyen Dang Dat Bachelor of Accountancy Ha Noi
16 Nguyen Thi Kim Dung Bachelor of Accountancy Ha Noi
17 Bui Tuan Duong Bachelor of Economics Ha Noi
18 Nguyen Thi Thu Ha Bachelor of Finance and Banking Thanh Hoa
19 Dao Thu Ha Bachelor of Business Administration Ha Noi
20 Nguyen Thi Thanh Ha Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
21 Dao Xuan Hai Bachelor of Business Administration Ha Noi
22 Duong Thi Hai Bachelor of Laws Bac Giang
23 Pham Thuy Hang Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
24 Nguyen Thi Thu Hang Bachelor of Economics Ha Noi
25 Nguyen Thi Hien Bachelor of Economics - International Business Economics Ha Noi
26 Nguyen Trung Hieu Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
27 Tran Trung Hieu Bachelor of Finance and Banking Thanh Hoa
28 Duong Trong Hoe Master of Business and Management Thanh hoa
29 Nguyen Thi Hue Bachelor of Laws Thai Nguyen
30 Nguyen Thi Hue Master of business Administration Ha Noi
31 Vu Thi Hue Bachelor of Accountancy Thai Binh
32 Pham Manh Hung Bachelor of Economics Ha Noi
33 Nguyen Thi Thanh Huong Bachelor of Economics Ha Noi
34 Vu Thi Thuy Huong Master of Economics Ha Noi
35 Le Thi Ngoc Huyen Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
36 Phan Quang Khanh Bachelor of Laws Dack Nong
37 Nguyen Ngoc KhaNh Bachelor of Science in Management - Finance and Banking Ha Noi
38 Nguyen Bach Khoa Bachelor of Accountancy Thanh Hoa
39 Hoang Thi Hong Khuyen Bachelor of Accountancy Nam Dinh
40 Le Thi Khuyen Bachelor of Business Accountancy Ha Noi
41 Tran Thi Hong Lam Bachelor of Accountancy Khanh Hoa
42 Vuong Thi Lam Bachelor of Accountancy Nghe An
43 Nguyen Thi Lan Bachelor of Economics - Accountancy Ha Noi
44 Doan Ho Lan Bachelor of Economics Ha Noi
45 Dao Thi Lan Bachelor of Accountancy Ha Noi
46 Hoang Phuong Lan Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
47 Trinh Thi Lan Bachelor of Economics Ha Noi
48 Dinh Nho Liem Bachelor of Accountancy Ninh Binh
49 Pham Thi My Linh Bachelor of Accountancy Hai Phong
50 Dinh Tu Linh Master of business Administration Ha Noi
51 Le Thi Luyen Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
52 Nguyen Khanh Ly Bachelor of Business Administration Ha Noi
53 Nguyen Thi Mai Bachelor of Finance and Banking Tay Ninh
54 Le Thi Mai Bachelor of Laws Thanh Hoa
55 Nguyen Ngoc Mai Bachelor of Laws Son La
56 Le Duc Manh Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
57 Le Thi Minh Bachelor of Economics - Accountancy Ha Noi
58 Ngo Xuan Minh Bachelor of Economics Ha Nam
59 Vu Hoang Nam Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
60 Truong Tuan Nghia Bachelor of Finance and Banking Son La
61 Truong Thi Ngoc Bachelor of Accountancy Thai Binh
62 Nguyen Khac Ngoc Bachelor of Business Administration Vinh Phuc
63 Vuong Thi Minh Nguyet Bachelor of Accountancy Ha Noi
64 Tran Thi Anh Nguyet Bachelor of Accountancy Ha Noi
65 Hoang Minh Nguyet Bachelor of Economics - Business Administration Ha Noi
66 Dang Thi Anh Nguyet Accounting College Nghe An
67 Tong Thi Thanh Nhan Accounting College Ninh Binh
68 Pham Hong Nhung Bachelor of Economics - Banking and Finance Ha Noi
69 Nguyen The Phong Master of Application Finance - Investment Ha Noi
70 Le Thang Quan Civil engineer for bridges and roads Ha Noi
71 Le Hong Quang Bachelor of Business Administration Ha Noi
72 Nguyen Huu Quy Bachelor of Business Laws Nghe An
73 Pham Van Quyen Bachelor of Economics - Finance and Banking Ha Noi
74 Tong Nhu Quynh Bachelor of Accountancy Thai Binh
75 Nguyen Thi Ngoc Quynh Bachelor of Economics Accountancy Ha Noi
76 Le Thi Sen Bachelor of Business Laws Bac Ninh
77 Nguyen Duc Tai Bachelor of Accountancy Thanh Hoa
78 Nguyen Thi Tam Bachelor of Accountancy Thanh Hoa
79 Dang Thi Minh Tam Bachelor of Laws Nghe An
80 Nguyen Van Thanh Bachelor of Economics - Finance and Banking Hai Phong
81 Nguyen Thi Hoai Thanh Bachelor of Laws Nghe An
82 Vu Thi Hien Thao Bachelor of Business Administration Ha Noi
83 To Thi Thu Bachelor of Economics - Finance and Banking Son La
84 Le Thanh Thu Bachelor of Finance and Banking Thanh Hoa
85 Vu Ngoc Thuy Bachelor of Business Administration Ha Noi
86 Vu Thi Thu Thuy Master of Economics Ha Noi
87 Le Thi Trang Bachelor of Accountancy Thanh Hoa
88 Phan Thi Trang Bachelor of Accountancy Bac Giang
89 Cao Thi Mai Trang Bachelor of Accountancy Hai phong
90 Nguyen Thanh Trung Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
91 Le Thi Truong Bachelor of Economics - Business Administration Thanh Hoa
92 Pham Lam Tung Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
93 Ha Thanh Tung Bachelor of Accountancy Thai Nguyen
94 Thai Ngoc Tuyet Bachelor of Economics - Finance and Banking Ha Noi
95 Vuong Thi Hong Van Bachelor of Arts - Finance and Banking Ha Noi
96 Nguyen The Viet Bachelor of Finance and Banking Gia Lai
97 Nguyen Tai Vinh Bachelor of Business Administration Ha Noi
98 Vu Hoang Yen Bachelor of Finance and Banking Ha Noi
Read 959 times Last modified on Tuesday, 31 March 2020 14:45

Leave a comment

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép