PGS TS Nghiêm Thị Thà

Viết bởi
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
  • Chức danh đề xuất: Chuyên gia phân tích tài chính, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ, CPA
PGS TS Nghiêm Thị Thà
1. Họ tên: Nghiêm Thị Thà
2. Ngày sinh: 17/01/1966
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nghề nghiệp: Giảng viên
5. Đơn vị công tác hiện nay: Học viện Tài chính
  • Hiện nay là Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính.
  • Đã từng học tại Đại học Tài chính, NCS Tiến sỹ tại MGU, ĐH TH kinh tế quốc gia Belarus, Viện Hàn lâm KH LB Nga.
  • Chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 01 đề tài cấp Bộ và tương đương. Tham gia và chủ nhiệm 32 đề tài, Chủ biên và tham gia 32 giáo trình, sách chuyên khảo, 110 bài báo và kỷ yếu hội thảo chuyên ngành, viết và trả lời phỏng vấn hàng ngàn bài báo cho các báo
Xem 155 lần

Gửi bình luận

Đảm bảo bạn nhập tất cả các thông tin cần thiết, được biểu thị bằng dấu hoa thị (*). Mã HTML không được phép