Ngày 12/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường phái sinh (sau đây gọi tắt là Thông tư 58).
Ngày 18/03/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong đó có quy định việc giảm giá một số loại giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán và được áp dụng kể từ ngày 19/3/2020 đến ngày 31/8/2020.  
Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2020.
Dự thảo bổ sung quy định về hình thức giải ngân cho vay tiêu dùng, trách nhiệm của công ty tài chính; sửa đổi quy định về các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ; bãi bỏ một vài quy định về trách nhiệm báo cáo của công ty tài chính với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các công ty tài chính tại Việt Nam.
Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.
Trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó có Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Các đạo luật này đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.